Trên đồ thị 4h và 1D của BTC đang cho xu hướng tăng trở lại.
Nếu 11h trưa nay mà BTC có giá 8200 - 8300 thì khả năng sẻ test lại vùng 8400 - 8600 và xa hơn là 9200
nếu vẫn giữ giá này thì phải chờ đóng cửa cây nến ngày vào 7h sáng mai mới nhận đinh được!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.