ZhongBenCong001

Bitcoin tích cực và tiêu cực K-line

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Đường K-lines tích cực và tiêu cực hàng tháng của Bitcoin, đường hàng tháng có xu hướng giảm trong thời gian ngắn và đường màu xanh lá cây là đường hỗ trợ đi xuống.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.