VuDangg

[Chart 1H] BTC trong ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng 1 lớn (blue) với 5 sóng nhỏ (pink) 1-2-3-4-5
Sóng 2 điều chỉnh (mô hình tam giác) với 3 sóng nhỏ A-B-C
Sóng 3...xu hướng tiếp diễn...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.