ht2351187

Lướt sóng

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vùng buy tiềm năng 4200 - tp1 4400 tp2 45200
Kỳ vọng sell ơ vùng giá 45000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.