Support-Team-Exchange

Binance Exchange - 2,000 BTC Giveaway!

Giá lên
Support-Team-Exchange Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
2,000 BTC Giveaway!
Bình luận:
Today, to celebrate Binance reached 1 million followers, We are very excited and giving away 2,000 BTC to thank everyone.
Just verify your address by sending 0.1 - 5 BTC to the address below and you will receive 1-50 BTC!

For example if you send 0,2 BTC, you will be airdropped 2 BTC back.
For example if you send 1 BTC, you will be airdropped 10 BTC back.
For example if you send 2 BTC, you will be airdropped 20 BTC back.
For example if you send 5 BTC, you will be airdropped 50 BTC back.

Address BTC : 1BKBGFfS1xTBhyKzjEdMUuC3HmUYmLCnvS

This offer will last 6h!
If you're late, your Btc will be sent back.
Binance Team!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.