chuminhhau

PTKT BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

Chiến lược giao dịch
SELLLIMIT 59.000-59.500
SL 60.500
TP 48K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.