HHermes

BTC: Nếu đáy 8000 target 10400; đáy 7200 target 10900

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC: Nếu đáy 8000 target 10400; đáy 7200 target 10900