HHermes

BTC: Nếu đáy 8000 target 10400; đáy 7200 target 10900

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC: Nếu đáy 8000 target 10400; đáy 7200 target 10900
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.