mayquanxi

Bitcoin rất cần một điều chỉnh nhẹ

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
cần phải có một kiểm đinh trước khi bitcoin có thể tăng tiếp được hay không.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.