smallturtle

Chờ mua BTC/USD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Kế hoạch trading ngắn hạn
+ Giá chờ mua: 18255
+ Dừng lỗ: 17495
+ Giá chốt lời: 23339
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.