ZhongBenCong001

Kênh tăng trưởng lớn của Bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Kênh tăng trưởng quy mô lớn của Bitcoin sắp vượt qua đường giữa và mục tiêu là đạt đến đường màu trắng trên cùng của đường trên.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.