King_Eagle_Forex

Buy Sell thập bát trưởng

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
1. Buy từ vùng 60k lên vùng 62k7
2. Sell từ vùng 62k7 về 58k5
3. Buy từ vùng 58k5 lên vùng 65k4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.