vunguyen93

Liệu có đủ kiên trì.

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
200000 Tương lai mà có lẽ nhiều ng đang mua và giữ mong muốn. Nhưng liệu có đủ tâm lý để gồng. Chỉ cần 60000 đã ăn đủ rồi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.