RosyNguyen

BTCUSD 1D SELL

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
SELL tại vùng kháng cự nhẹ, khi giá có xu hướng giảm.
- Sell: 52.7
- SL: 54.5
- TP 1: 48
- TP 2: 38
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.