A_Luan26

Bitcoin : Giằng Co

FTX:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin trên khung H4 : trong vùng 37.000 và dưới 40.000 đang có sự đấu tranh giữa Bò và Gấu, bò đẩy lên,gấu đẩy xuống liên tục trong mấy hôm gần đây và kết quả sáng nay thì ta có 1 hộp Davas chứa những thanh nến động lượng tích lũy.
Kết quả phá lên trên 40.000 khỏi hộp Davas hay phá thủng xuống dưới 37.000 thì chúng ta chờ tín hiệu từ thị trường.

Hãy chờ phá vỡ khỏi hộp Davas rồi hãy tính vào lệnh


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.