anhnd1

BTCUSD - Long trên H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mục tiêu 3556
Dừng lỗ: 3074
R/R = 2.57/1
Giao dịch đang hoạt động:
Pha pump rất đẹp sau entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đạt TP quá nhanh và nguy hiểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.