Tren do thi 1d va 4h BTC dang cho xu huong giam.
cac muc ho tro 9100 - 8800 - 8600.
( tren do thi minh khong tinh toan duoc ve thoi gian )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.