SonLe_Trader-It-Noi

MUA BITCOIN - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong (Inside Bar)
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên Giá 68480
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá đã chạm StopLoss tại 68480
Kết quả: Lỗ (-0.3R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.