DatTong

BTCUSD, Bitcoin / Dollar, Mua

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đã phá qua cản mức 7600.
Mua 7580, Stoploss 7430, Take profit 8000
Giao dịch đang hoạt động:
Mua
Bình luận:
Giá đang tăng, Stoploss về Điểm Vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.