A_Luan26

Bitcoin tiếp tục phá đáy

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vẫn còn giảm thêm thôi. phá khỏi vùng hỗ trợ rất gần vùng tích lũy .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.