BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Update cấu trúc giá BTC test vùng 43k8 44k5 trước khi tiệm cận vùng 58k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.