A_Luan26

Nhận Định Bitcoin : Bẫy giá tăng

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
nhìn qua khối lượng cho chúng ta nhận ra BTC đang tạo ra bẫy giá tăng. bất ổn ở mấy thanh Volume , chúng ta có thể canh bán hoặc Sell Limit ở vùng trên 47.000 BTC /USD

Chờ phản ứng từ thị trường xem sao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.