phamduong879217

trung hạn #BTC 53xx

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nhá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.