Với nhửng diễn biến khá phức tạp trong 3 ngày qua, xin đưa ra nhận định sớm! ( Vì hơi sớm, dự liệu chưa đủ nên % đúng không được cao ).
Lưu ý : Nếu có cây nến 4h đóng cửa dưới 6500 thì nhận định này là sai hoàn toàn!