Nobody21

Bitcoin Wave

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sẽ có nhịp điều chỉnh ngắn hạn về quanh vùng 14000. Buy BTC vùng 13500-14500. SL 10000. TP 23000.
P/s. Có thể Sell ngắn hạn trước khi Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.