ZhongBenCong001

Đường xu hướng hàng tháng của Bitcoin BTC

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Đường xu hướng hàng tháng của Bitcoin BTC, mục tiêu hàng tháng quay trở lại bên dưới để hỗ trợ đường xu hướng vàng.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.