I_Cant_Trade

FkUrMou - Tắm máu

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Record session highs
> Weekly: 9
> Daily: 10
> Max: 12
2. Context: Supply tiềm năng
3. Bear market đã kết thúc ? Câu hỏi không phải là nó đã kết thúc hay chưa, câu hỏi phải là, khi nào blood blul sẽ tới ?
4. Đây chính là thứ T đã thấy vào 12/2017, bearzooka sẽ tới rất bất ngờ, và hạ gục niềm tin của đại đa số plebs
5. Maniac luôn luôn có kết cục không tốt đẹp, và đó cũng là kết cục blul-bud
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.