Blogngoaihoi

Cập nhật Bitcoin phiên âu 24/11- Mô hình 2 đáy- Phân kỳ tăng

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật Bitcoin phiên âu 24/11- Mô hình 2 đáy- Phân kỳ tăng.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 55.6k, Dừng lỗ 55k, TP 58k-Open.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.