mayquanxi

BTC sẽ xuống kiểm tra khu vực hỗ trợ 9k2

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sẽ có những điều chỉnh lớn trong tuần này, mọi người cần vững tay lái
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.