PsychiTrader

BTC Breakout

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Buy: 32k5 ~ 33k
TP1: 35k5
TP2: 37k
TP3: 38k5

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.