I_am_not_robot

Update BTC 2 - 12 - 2021

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể về test vùng 61000-62000. Sóng tăng này chỉ là sóng điều chỉnh. Sau đó BTC sẽ giảm tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.