ThaiLiu

BTCUSD sẽ về khoảng 5800 đến 6000

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kết thúc 1 chu kì lên ??? Chú ý RSI !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.