TRADE-PRO-BECOM

BTC - 09/10 Tiếp xu hướng tăng

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Thị trường tiếp tục xu hướng tăng mục tiêu Giá 72k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.