A_Luan26

Bitcoin chờ cơ hội mới

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC bây giờ sóng tăng đã kết thúc hoặc suy yếu, chờ kéo ngược xuống với EMA rồi hãy đặt lệnh mua tiếp (Vùng 39k hoặc trên 40k)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.