AlexLamPH

BIỂU ĐỒ DỰ BÁO GIÁ BITCOIN THEO DỮ LIỆU LOGIC

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Mô hình này được xây dựng dựa trên Stock-to-flow & halving & chu kỳ tăng giá lịch sử. Để phù hợp với logic kỳ lạ về sự tăng trưởng của bitcoin; bao gồm tốc độ tăng trưởng, tốc độ hiệu chỉnh, khung thời gian, mối tương quan giữa các đỉnh và đáy ..Một số sự trùng hợp và logic có thể được đề cập và dự đoán như sau:

Về các chu kỳ Halving:
Chu kỳ Halving 2012: Cao nhất 1.000 đô la và thấp nhất 5 đô la - tăng x200
Chu kỳ Halving 2016: Cao nhất 20.000 đô la và thấp nhất 200 đô la - tăng x100
Chu kỳ Halving 2020: Cao nhất 150.000 đô la và thấp nhất 3.000 đô la - tăng x50
Chu kỳ Halving 2024: Cao nhất 750.000 đô la và thấp nhất 30.000 đô la - tăng x25

2) Về mặt điều chỉnh, bitcoin đã giảm khoảng 80% trong mỗi chu kỳ tăng giá

3) Các khung thời gian tăng trưởng trong chu kỳ sau dài hơn các chu kỳ trước khoảng 3 đến 4 tháng

4) Đợt tăng trưởng của chu kỳ Halving 2020 này dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 03.2022

Lưu ý: Một số dữ liệu là số liệu chỉ mang tính tương đố do dựa trên khung thời gian dài hạn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Alex Pham
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.