GAMOFX

BTC có thể break out giả

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
mức phá vỡ tạo hỗ trợ gần nhất 49600 đang hình thành để duy trì đà tăng phục hồi lại cho BTC , điều gì sẽ xảy ra nếu nó thủng vùng hỗ trợ này, btc có thể tiếp tục xu hướng giảm trước đó xuống ít nhất mức giá 47000 .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.