PhamTanPhat

Mẫu hình sóng Eliott cho thấy BTCUSD sắp tạo đáy

PhamTanPhat Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khi mẫu hình Ending diagonal (sóng C) hoàn thành, BTCUSD được dự báo sẽ đảo chiều tăng mạnh với mục tiêu về lại điểm bắt đầu của mẫu hình hay ngưỡng 12,000USD.
Giao dịch đang hoạt động:
BTCUSD kết thúc sóng 5 của mẫu hình sóng Ending Diagonal như dự kiến. Vì vậy, BTCUSD đang bắt đầu sóng đẩy impulsive wave mới với mục tiêu trước mắt là 12,000 USD.
Bình luận:
Bình luận:
Đang chờ tín hiệu đảo chiều từ vùng giá hiện tại của BTCUSD


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.