hoangvuanh7693

Mua lên không phải là quá tệ

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Xu hướng của BTC hiện tại vẫn đang là tăng, và nó vẫn đang đi theo đúng về mặt lý thuyết. Chúng ta hoàn toàn có thể mua vào tại thời điểm này tuy nhiên nhớ đặt dừng lỗ một cách chặt chẽ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.