COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sẽ có sóng tăng ngắn về vùng 22000. Có thể chờ tín hiệu để Buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.