LeTrongHoaiNam

Đi tìm giá trị cốt lõi của Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
theo mình, trend lớn nhất là trend cốt lõi của Bitcoin về giá trị, khi mà giá bit vượt trend đó có nghĩa là overvalue
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.