willfx_vn

Xu hướng Bitcoin cho tuần sau

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá sẽ tiếp tục giảm mạnh đến vùng 3408 & 3024

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.