TradingSignalsVN

Góc nhìn Elliot cho BTCUSD

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Giá đang trong quá trình hình thành sóng hiệu chỉnh từ đỉnh 65000.
Dự đoán giá đang hình thành sóng hiệu chỉnh .
Có thể nói sóng (A) trong sóng đã kết thúc và giá đang hình thành sóng (B) của sóng .
Kỳ vọng mục tiêu giá tiềm năng của sóng (B) tại vùng 55000 theo mô hình sóng hiệu chỉnh dạng Zigzag.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.