GAMOFX

PHÂN TÍCH BITCOIN DÀI HẠN

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào, tôi là GAMOFX
đây là ý tưởng nhìn nhận dài hạn của tôi về BTC
+ kịch bản cấu trúc sóng 12345 tăng .( minh họa )
+ cơ hội vào lệnh tại điểm 2
( Chiến lược vào lệnh + điều kiện tôi sẽ post ở ý tưởng " CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH BTC NGẮN HẠN" . )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.