COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
-BTCUSD:
W: cho thấy giá có thể tăng trong tuần tiếp theo
D: hôm qua thứ 3 đóng nến D tăng.
H1: buy limit tại vùng keylevel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.