xuanhaimmoer

BITCOIN - Cú rơi thần thánh

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các phân tích đã nêu rõ ở trên biểu đồ.

Good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.