Cùng nhìn lại chu kì tăng giá của bitcoin vào 2017 để đánh giá chu kì tăng giá hiện tại.
Chúc anh em giao dịch thành công. Để lại bình luận cùng mình nhé.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.