A_Luan26

Bitcoin đang tích lũy Buildup

FTX:BTCUSD   Bitcoin
Trong khung H4 Bitcoin chờ tích lũy đủ để vứt phá đi lên hay phá xuống,khi phía Bitcoin đang manh nha phá lên kháng cự ngang .

Khi thoát lên khỏi kháng cự ngang sau cú tích lũy bằng 1 nến Bullish Marubozu hay Bullish Engulfing hoặc là bullish Pinbar thì ta mới tiến hành mua lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.