Kimtram1317

BTC đón chờ entry ở nhịp hồi

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cấu trúc tăng đã được hình thành , chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi entry ở vùng BOS hay OB . Tất nhiên phải chờ xác nhận cấu trúc ở các khung nhỏ hơn. AE nghĩ sao về plan này?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.