A_Luan26

Bitcoin chờ lệnh mua

FTX:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSD trên khung H4 : có thể chờ hồi xuống điều chỉnh nhẹ về 41.000 ~ 42.000 để mua. nếu điều chỉnh mạnh quá thì chờ trên 40.000 là có thể mua nhẹ tay.

Good lucky !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.