Nthieu

Sell Limit BTCUSD

Nthieu Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Canh sell BTCUSD tại 2 điểm 82xx và 96xx. TP thả, sl 20-30 pip
Giao dịch đang hoạt động:
Chốt bớt 1 phần, kéo sl về etry. Gồng BTC về 37xx luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.