ngoquyen2304

Có ai có ý tưởng về BTC như này không?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Gia cát dự là BTC sẽ có thể như này và về vùng 5700. Có ai có chung ý tưởng không?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.